Organy
 
Struktura organizacyjna
 
Jednostki organizacyjne
 
Prawo lokalne
 
Ochrona Środowiska
   
Niepublikowane w BIP
   
Oświadczenia majątkowe
 
Przebieg kontroli
 
Opcje

Uchwały Rady Miasta : Uchwała Nr X/95/07 z dnia 29.08.2007r. w spr. opinii o lokalizacji ośrodka gier.


UCHWAŁA Nr X/95/07
Rady Miejskiej Hrubieszów
z dnia 29 sierpnia 2007r.


w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 32 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

Opiniuję się pozytywnie lokalizację salonu gier na automatach w Hrubieszowie przy ul. Staszica 4-6 dla firmy „Club Fair Play” Sp. z o. o. ul. Wrocławska 62 45-701 Opole.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


podpisała:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grażyna Temporowicz


powrót    

Do góry