Organy
 
Struktura organizacyjna
 
Jednostki organizacyjne
 
Prawo lokalne
 
Ochrona Środowiska
   
Niepublikowane w BIP
   
Oświadczenia majątkowe
 
Przebieg kontroli
 
Opcje

Pomoc społeczna : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie


Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

Adres: ul. 3-go Maja 15, 22-500 Hrubieszów

Telefon: 846965560, 846972798

E-mail: hrubieszow@ops.pl

Osoby: Kierownik MOPS – Lebiedowicz Elżbieta (tel. wew. 23)
Zastępca Kierownika – Kulczycka Maria (tel. wew. 30)
Zastępca Kierownika – Korneluk Dariusz (tel. wew. 30)
Główny Księgowy – Czerniak Zofia (tel. wew. 22)


Godziny urzędowania: poniedziałek–piątek od 7.30 do 15.30

Działalność:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

1.Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2.Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3.Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
4.Praca socjalna, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
5.Przyznawanie i wypłacanie świadczeń, o których mowa w :
- ustawie o pomocy społecznej;
- ustawie o świadczeniach rodzinnych;
- ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
- ustawie o dodatkach mieszkaniowych.


Podstawa prawna:
1.Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
2.Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)
3.Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005r. ( Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz.732 z późn. zm.)
4.Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz. 734)
5.Uchwała Nr XXVI/253/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 października 2004r. W sprawie szczegółowych zasad przyznawania, zakresu świadczeń i warunków pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
6.Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie zatwierdzony uchwałą Nr XXVI/252/04 z dnia 29 października 2004r.


Opis:
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Do zadań własnych gminy należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.


Osoba odpowiedzialna: Korneluk Dariusz, tel. (084) 696 55 60 wew. 30

powrót    

Do góry