Organy
 
Struktura organizacyjna
 
Jednostki organizacyjne
 
Prawo lokalne
 
Ochrona Środowiska
   
Niepublikowane w BIP
   
Oświadczenia majątkowe
 
Przebieg kontroli
 
Opcje

Ośrodki kultury : Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie


Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie

Adres: ul. 3 Maja 7a, 22-500 Hrubieszów

Telefon: 846963047, 846960056

Osoby:
Dyrektor - mgr Halina Kurek


Godziny urzędowania: Poniedziałek-Piątek, 7.00 – 18.00.

Działalność:


1. Udostępnianie zbiorów w czytelni, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.
2. Gromadzenie i opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej prowadzenie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
4. Prowadzenie działalności w zakresie:
a) edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
b) gromadzenia, dokumentowania i udostępniania dóbr kultury,
c) tworzenia warunków do rozwoju zainteresowania wiedzą i sztuką,
d) rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
e) opracowywania i rozpowszechniania pomocy metodycznych,
f) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta.
6. Prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu.


Podstawa prawna:

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie (w skrócie MBP) jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru miejskich instytucji kultury pod nr 401121993.
Podstawą funkcjonowania MBP jest Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Miejskiej Biblioteki w Hrubieszowie nadany uchwałą Nr XXVII/339/2001 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 kwietnia 2001 roku.


Opis:

MBP jest główną biblioteką publiczną miasta Hrubieszowa. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i bibliotecznego systemu informatycznego.


Zasady funkcjonowania:

Za całokształt funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie odpowiada i reprezentuje instytucję na zewnątrz Dyrektor MBP – mgr Halina Kurek.
Dyrektorowi podlegają następujące działy:
1/ Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Bibliotecznych
2/ Dział Finansowo – Księgowy
3/ Dział Udostępniania Zbiorów
4/ Filia Nr 1. ul. Polna 16
5/ Filia Nr 3, ul. Grotthusów 26
6/ Filia Nr 4, ul. Unii Horodelskiej 19
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany Zarządzeniem Nr 1/2001 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie z dnia 14 maja 2001 r., po zasięgnięciu opinii Organizatora.


Majątek:

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
Majątek MBP (stan na 31 XII 2002 r.):
zbiory na koniec roku 2002 – 109.546,27 zł,
środki trwałe – 4.070,03 zł (komputer),
pozostałe środki trwałe – 23.385,58 zł (sprzęt),
wartości niematerialne i prawne – 1.979,99 zł (programy),
przychody ogółem rok 2002 – 324.634 zł,
dotacje z budżetu – 322,704 zł.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. Koszty działalności MBP pokrywa z dotacji udzielonej przez organizatora oraz z wpływów z działalności; dotacji celowych, darowizn i innych źródeł określonych prawem.


Osoba odpowiedzialna: mgr Halina Kurek

powrót    

Do góry